Vad är biokol?

Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel.

Biokol skapas via en så kallad pyrolysprocess vilket betyder att torrt organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden i mellan 350 och 1 000 grader Celsius. Det organiska materialet kan bestå utav restprodukter, såsom frörens och andra skörderester från jordbruket eller avfall, trä, alger och trädgårdsavfall med mera.

(Enligt den Europeiska certifieringsmyndigheten för biokol, EBC kan biokol enbart produceras på ovan beskrivna sätt. Besök hemsidan för European Biochar Certificate. EBC; european-biochar.org för ytterligare information.)

Biokol kan produceras utifrån ett brett spektrum av organiska produkter. Biokolen passar utmärkt för olika mikrob (mikroorganismer) vilka trivs i kolens sprickor och håligheter. Biokolen är också lämplig för att ladda med tillsatt näring.

Flera av råmaterialets egenskaper blir kvar i biokolen. Om råmaterialet är poröst med många stora porer, exempelvis ved, kommer biokolet också att ha många stora porer och därmed en hög vattenhållande och näringshållande förmåga.

För mer information vänligen kontakta Edvard Hamilton eller Rickard Olsson:

Edvard Hamilton
edvard@hjelmsater.se
070-6316916

Rickard Olsson
ro@biokol.se
073-0555888

 

Varför använda biokol?

”En produkt som minskar bevattningsbehoven och förbättrar odlingsförhållandena i urbana vegetationssystem samtidigt som den renar dagvattnet från tungmetaller och andra oönskade ämnen – det låter för bra för att vara sant, eller hur? Men i biokol förenas alla dessa funktioner i ett. ”

Citat från: Biokolhandboken – för användare


Kolsänka med biokol

Vad är motsatsen till koldioxidutsläpp? Ett korrekt svar är, kolsänkor.

Kolsänkor tar upp kol från atmosfären och binder det. Det är framförallt haven och växtligheten som fungerar som kolsänkor. Biokol är ett klimatsmart alternativ för att minska koldioxidhalterna i atmosfären. Genom biokol kan vi skapa kolsänka i marken. Vid tillförsel av biokol ökar kolhalten i marken, halveringstiden för biokol uppskattas till mellan 150 och 5 000 år.

Kolsänka genom biokol är således en stabil, långsiktig och klimatsmart lösning för att förhindra kol från att återgå till atmosfären i form av koldioxid.

Förenta nationernas klimatpanel, IPCC, klassar biokolsänka som ”Negative Emission Technology”.


Hur länge förblir biokolet en kolsänka?

Det är inte möjligt att säga. Det beror på flera faktorer, exempelvis vilka råvaror biokolen framställts med, hur den tillverkats och slutligen används. Under de flesta fall kan biokol utgöra kolsänka i hundratals år (upp till flera tusen år).


Biokol ger säkrare drift och bättre ekonomi

Med biokol förbättras och säkerställs växternas tillgång till både vatten och näring.
Behovet av gödsling blir mindre och planteringarna blir friskare.
Växterna klarar perioder av torka bättre och planteringar behöver inte vattnas lika ofta.
Biokol gör jorden luckrare och främjar på så sätt även maskar och rotsystemet till växterna. Jorden blir lättare och mer lättarbetad.

Med biokol kommer organiskt avfall till nytta och eventuell överskottsenergi kan tas till vara och bli till värme för torkning och uppvärmning.


Gör din egen biokol

Med en egen biokolpanna, även kallad pyrolyspanna skapar du din egen klimatsmarta biokol. Vi säljer biokolpannor och våra pannor finns i flera storlekar. Läs mer om vårt utbud här.


Laddad biokol

Biokol är i sig inget gödningsmedel utan kan liknas mer vid ett batteri. Det behöver således laddas med näring. Biokol kan med fördel laddas med flytande näring, detta ger en jämn laddning av kolet.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda oladdad biokol i jorden och att sedan komplettera med att gödsla direkt ovanpå på den biokolblandade jorden. På biokol.se säljs biokolen utan näringsladdning, så kallad oladdad biokol.


Renare vatten med biokol

Näringsämnena stannar i odlingen, vilket är positivt för växterna, det minskar även avrinningsvattnets näringsinnehåll. Biokol fångar upp tungmetaller från det vatten som passerar planteringar där det används.


Nya jordlösningar med hjälp av biokol

Biokol bryts inte ner som organiskt material gör. Detta gör att förutsättningarna ökar för mer förutsägbara och stabila vegetationssystem. Till gröna tak och gröna väggar möjliggör detta lättviktiga jordar helt utan, eller med mycket liten andel, organiskt material.


Biokol gynnar mikroorganismer

Biokol stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden.

Biokol gynnar mikroorganismer genom sina sprickor och porösa håligheter och bildar därmed lämpliga livsmiljöer för mikroorganismerna. Biokol hjälper till att syresättningen i marken ökar och skapar ett fungerande förhållande mellan fukt och luft i jorden. Antalet mikroorganismer tenderar att öka då biokol tillsätts i jorden.


Certifiering av biokol

Läs om vår egen EBC-certifierade biokol.

EBC - European Biochar Certificate

Är den certifiering som är vanligast i Europa. Certifierat biokol måste vara spårbart och fungera som en stabil kolsänka och inte ha någon negativ påverkan på miljön. http://www.european-biochar.org/en.

IBI - International Biochar Initiative

Global branschförening för biokol. https://biochar-international.org.

EU Ecolabel

EU-Blomman som den också benämns är EU:s variant på den svenska ”Svanen” och en av världens främsta miljömärkningar. https://www.svanen.se.

KRAV

Biokol är godkänt för användning i ekologiska odlingar inom EU. Läs mer på Kravs hemsida. https://www.krav.se.