Fakta om biokol

Biokol skapas via en så kallad pyrolysprocess vilket betyder att torrt organiskt material bryts ned under syrefria förhållanden i mellan 350 och 1 000 grader Celsius. Det organiska materialet kan bestå utav restprodukter, såsom frörens och andra skörderester från jordbruket eller avfall, trä, alger och trädgårdsavfall med mera.

Biokol kan produceras utifrån ett brett spektrum av organiska produkter. Biokolen passar utmärkt för olika mikrob (mikroorganismer) vilka trivs i kolens sprickor och håligheter. Den är också lämplig för att ladda med tillsatt näring.

Flera av råmaterialets egenskaper blir kvar i biokolen. Om råmaterialet är poröst med många stora porer, exempelvis ved, kommer kolet också att ha många stora porer och därmed en hög vattenhållande och näringshållande förmåga.

EBC-certifierad biokol

Enligt den Europeiska certifieringsmyndigheten för biokol, EBC kan biokol enbart produceras på nedan beskrivna sätt. Besök hemsidan för European Biochar Certificate. EBC; european-biochar.org för ytterligare information.

Vad är biokol?

Biokol är en form av kol som skapas genom att hetta upp biomassa (som trä, växtmaterial eller jordbruksavfall) i en syrefattig miljö, en process kallad pyrolys. Resultatet är en stabil form av kol som kan lagras i marken i tusentals år. Biokol har flera användningsområden och fördelar:

  1. Koldioxidbindning: Biokol fungerar som en effektiv metod för att lagra kol i marken, vilket minskar mängden koldioxid i atmosfären och hjälper till att motverka klimatförändringar.
  2. Förbättrad jordhälsa: När biokol blandas med jord kan det förbättra jordens struktur, öka dess vattenhållande förmåga och främja mikrobaktiviteter, vilket leder till bättre växttillväxt.
  3. Näringsupptagning: Biokol kan hjälpa till att binda näringsämnen i jorden, vilket minskar näringsläckage och förbättrar växters näringsupptagning.
  4. Avfallshantering: Genom att omvandla organiskt avfall till biokol minskas mängden avfall som måste deponeras eller brännas, vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser.
  5. Vattenrening: Biokol har porösa egenskaper som gör det användbart för filtrering och rening av vatten, då det kan adsorbera föroreningar och giftiga ämnen.

Biokol är därför ett mångsidigt verktyg inom jordbruk, klimatförändringsbekämpning och miljövård.

Varför använda biokol?

”En produkt som minskar bevattningsbehoven och förbättrar odlingsförhållandena i urbana vegetationssystem samtidigt som den renar dagvattnet från tungmetaller och andra oönskade ämnen – det låter för bra för att vara sant, eller hur? Men i biokol förenas alla dessa funktioner i ett. ”

Citat från: Biokolhandboken – för användare

Kolsänka med biokol

Vad är motsatsen till koldioxidutsläpp? Ett korrekt svar är, kolsänkor.

Kolsänkor tar upp kol från atmosfären och binder det. Det är framförallt haven och växtligheten som fungerar som kolsänkor. Biokol är ett klimatsmart alternativ för att minska koldioxidhalterna i atmosfären. Genom biokol kan vi skapa kolsänka i marken. Vid tillförsel av biokol ökar kolhalten i marken, halveringstiden för biokol uppskattas till mellan 150 och 5 000 år.

Kolsänka genom biokol är således en stabil, långsiktig och klimatsmart lösning för att förhindra kol från att återgå till atmosfären i form av koldioxid.

Förenta nationernas klimatpanel, IPCC, klassar biokolsänka som ”Negative Emission Technology”.

Hur länge förblir biokolet en kolsänka?

Det är inte möjligt att säga. Det beror på flera faktorer, exempelvis vilka råvaror biokolen framställts med, hur den tillverkats och slutligen används. Under de flesta fall kan biokol utgöra kolsänka i hundratals år (upp till flera tusen år).

Biokol ger säkrare drift och bättre ekonomi

Att använda biokol förbättras och säkerställs växternas tillgång till både vatten och näring.
Behovet av gödsling blir mindre och planteringarna blir friskare.
Växterna klarar perioder av torka bättre och planteringar behöver inte vattnas lika ofta.
Kolet gör jorden med lucker och främjar på så sätt även maskar och rotsystemet till växterna. Jorden blir lättare, mer lättarbetad och trivsam för mikroliv.

Med biokol kommer organiskt avfall till nytta och eventuell överskottsenergi kan tas till vara och bli till värme för torkning och uppvärmning.

Gör din egen biokol

Med en egen biokolpanna, även kallad pyrolyspanna skapar du din egen klimatsmarta biokol. Vi säljer biokolpannor och våra pannor finns i flera storlekar. Läs mer om vårt utbud här.

Laddad biokol

Biokol är i sig inget gödningsmedel utan kan liknas mer vid ett batteri. Det behöver således laddas med näring. Det kan med fördel laddas med flytande näring, detta ger en jämn laddning av kolet.

Ett annat tillvägagångssätt är att använda oladdad biokol i jorden och att sedan komplettera med att gödsla direkt ovanpå på den biokolblandade jorden. På biokol.se säljs biokolen utan näringsladdning, så kallad oladdad biokol.

Renare vatten med biokol

Näringsämnena stannar i odlingen, vilket är positivt för växterna, det minskar även avrinningsvattnets näringsinnehåll. Kolet fångar upp tungmetaller från det vatten som passerar planteringar där det används.

Nya jordlösningar med hjälp av biokol

Biokolet bryts inte ner på samma sätt som organiskt material. Detta gör att förutsättningarna ökar för mer förutsägbara och stabila vegetationssystem. Till gröna tak och gröna väggar möjliggör detta lättviktiga jordar helt utan, eller med mycket liten andel, organiskt material.

Biokol gynnar mikroorganismer

Kolet stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden.

Biokol gynnar mikroorganismer genom sina sprickor och porösa håligheter och bildar därmed lämpliga livsmiljöer för mikroorganismerna. Den hjälper till att syresättningen i marken ökar och skapar ett fungerande förhållande mellan fukt och luft i jorden. Antalet mikroorganismer tenderar att öka då biokol tillsätts i jorden.

Certifiering av biokol

Certifiering av biokol innebär att biokolprodukter bedöms och verifieras enligt vissa kvalitetsstandarder för att säkerställa deras säkerhet, effektivitet och hållbarhet. Certifiering hjälper till att bygga förtroende hos användare och främjar bästa praxis inom produktionen och användningen av biokol.

Läs om vår egen EBC-certifierade biokol.

Skriv direkt till oss